Små kommuner samarbeider for å gjøre offentlige innkjøp grønnere

Åtte små kommuner i Agder har startet et samarbeid for å få inn systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser.

Løsningbeskrivelse

Offentlige anskaffelser er beregnet til å utgjøre rundt 14 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Det er derfor stort potensiale til forbedring ved å innføre klimakrav på offentlige innkjøp.

Men innføringen av systematisk arbeid med klimakrav i innkjøp er omfattende, og krever kompetanse om blant annet offentlige innkjøp, klimaregnskap, lav- og nullutslippsteknologi. Dette viser seg ofte å være spesielt krevende for små kommuner, som ofte har begrenset tilgang på ressurser og kompetanse på klimafeltet.

Kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Åseral og Birkenes har derfor startet et samarbeid med intensjon om å få inn systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser.

De fleste grønne innkjøpsprosjekter i dag foregår i store bykommuner.  Flertallet av Norges kommuner er imidlertid små: 246 av landets 356 kommuner har færre enn 10 000 innbyggere. Å samarbeide gir derfor klare fordeler ved implementering og mulighet til å bygge felles strukturer og samarbeidsmodeller.

Intensjonen for de åtte Agder-kommunene er å lage en samarbeidsmodell og systematikk som kan overføres til liknende innkjøpssamarbeid mellom små kommuner som jobber med grønne innkjøp.

Prosjektet har fått tildelt 2 millioner kroner i klimasats-midler fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet ønsker å prioritere å støtte prosjekter som er mer ambisiøse enn dagens krav og praksis, og som bidrar til økt kompetanse og økt gjennomføring av klimavennlige anskaffelser i kommunene.

Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)