Tilrettelegging for en grønn industripark for batteriverdikjeden

Arendal kommune er vertskap for store etableringer i batteriverdikjeden gjennom byggingen av blant annet Morrow Batteries sin gigafabrikk. Regjeringen har kommet med sin første batteristrategi, og nevner Arendal som pilotkommune for vekst i batterinæringen.

Løsningbeskrivelse

Det pågår en teknologiutvikling i batteriverdikjeden som gjør det mulig å effektivt produsere bærekraftige batterier til ulike bruksområder. Batterier regnes for å være kjerneteknologi for grønn, digital omstilling. I et ekspertnotat utarbeidet av Prosess21 betegnes batteriverdikjeden som en eksepsjonell bærekraftig verdiskapningsmulighet basert på fornybar kraft og Norges komparative fortrinn.

I Arendal kommune bygges en ny industripark kalt Eyde Material Park som er sentrert rundt Morrow Batteries’ planlagte gigafabrikk. Både utbyggingen og driften av industriparken krever store areal, et stort antall ansatte og et høyt forbruk av kraft, materialer, råvarer og mineraler. Ringvirkningene av et slikt prosjekt er store, og Arendal kommune jobber med flere løsninger rundt denne problematikken.

 

Batteriindustri i vekst

Batteriindustrien er i kraftig vekst, og står overfor store endringer. Den globale etterspørselen etter batterier er nesten tredoblet siden 2018, og anslås å bli 14-20 ganger så stor innen 2030. Det pågår nå en kraftig mobilisering av europeisk batteriindustri, som drives fram av EUs mål om strategisk autonomi og økt oppmerksomhet om utvikling av grønne løsninger. Teknologiutviklingen som finner sted i batteriverdikjeden muliggjør effektiv produksjon av bærekraftige batterier til ulike bruksområder. Dette er kjerneteknologi for en grønn omstilling, og batterinæringen er ett av de store mulighetsområdene som peker seg ut for Norge. Som følge av dette har regjeringen utarbeidet en egen batteristrategi.

Morrow bygger produksjonsanlegg i Arendal

Morrow Batteries er en av tre battericelleinitiativ under etablering i Norge. Morrow sine planlagte “gigamoduler” i Arendal skal i 2026 kunne levere batterier tilsvarende 700 000 elbiler per år. Deres visjon er å produsere de mest kostnadseffektive og bærekraftige battericellene i verden. Selskapets pilotfabrikk skal være operativ allerede i 2023, hvor det skal produseres koboltfrie batterier basert på LNMO-teknologi. Kobolt erstattes med metallet mangan, noe som halverer materialkostnaden i katoden, som er den dyreste delen av et batteri.

 

Tilrettelegging for en bærekraftig industripark

En svært viktig del for Arendal kommune når det gjelder etableringen av fabrikken til Morrow er arealregnskapet. All utbygging i natur- og kulturlandskapsområder medfører tap av naturmangfold i noen grad. Realisering av et slikt prosjekt krever store areal, et stort antall ansatte og et høyt forbruk av innsatsfaktorer som kraft, materialer, råvarer og mineraler. Områdene som inngår i den nye industriparken er i dag landbruks-, natur- og friluftsområder eid av private grunneiere.

Summen av dette kan bety tap av natur, til fordel for utvikling, arbeidsplasser og grønn industri. Arendal kommune jobber dermed med løsninger på hvordan de skal sikre både effektiv og bærekraftig logistikk for transport av råvarer, materialer, og ferdigstilte produkt til og fra industriparken. Mye av transporten er tenkt å gå mellom batterifabrikken og Arendal Havn. Dette vil bety massetransport på en ny vei som Agder fylkeskommune er ansvarlig for å bygge.

 

Autonom, utslippsfri transport og sirkulær økonomi

Arendal kommune har lagt inn Klimasats-søknad for utbyggingen og logistikken som må settes på plass. Det er etablert en prosjektgruppe som ønsker å pilotere autonom transport (selvstyrte kjøretøy), og elektriske tunge kjøretøy. Det er et mål at all transport til og fra fabrikken skal være utslippsfri. Den nye batterifabrikken vil ha et betydelig større kraftbehov enn det dagens strømnett tilbyr, og Agder Energi Nett har startet utredning av to nye kraftledninger fra Arendal transformatorstasjon i Froland til den nye industriparken.

I tillegg jobber kommunen for å sikre en sirkulær økonomi. Arendal kommune skal levere kjølvann til batterifabrikken ved å hente saltvann fra Tromøysund. Etter at vannet er brukt til kjøling i fabrikken skal kommunen se på mulighetene og kostnadene med å gjenbruke spillvannet fra batterifabrikken. De har identifisert flere mulige industrier som kan ha bruk for spillvannet, og er i dialog med aktuelle bedrifter.

 

Om du vil vite mer om prosjektet kan du klikke deg inn her.

 

Tekst: Olav Skogen

Foto: Arendal Kommune

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)