Partnerbesøk hos Sparebanken Sør

Sparebanken Sør4
Sparebanken Sør

Vi har vært på partnerbesøk hos Sparebanken Sør, hvor vi har møtt Bærekraftsansvarlig Magne Kvaslerud. Han forteller engasjert om bankens mange initiativer og tiltak for bærekraftig drift.

 

Tekst: Berit Høisen og Anette K. Stave Severinsen

Foto: Berit Høisen

 

NORGES BESTE BANK PÅ BÆREKRAFT

Sparebanken Sør har en rekke initiativer og tiltak for å oppfylle mål til klima og natur som banken selv har satt, FNs bærekraftsmål, samt Parisavtalen. Banken har en strategi for bærekraft og en egen policy for klima og natur som skisserer hvordan dette arbeidet skal gjøres.

 

KLIMA OG MILJØARBEID

Banken har sluttet seg til en rekke organisasjoner som jobber for bærekraftig utvikling: FN Global Impact og deres 10 prinsipper når det kommer til klima og miljø. UNEP Prinsiples for Responsible Banking. UNEP Prinsiples for Responsible Investment (PRI). FNs bærekraftsmål. Finans Norge Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Miljøfyrtårn. De er med andre ord helt fremme i skoene og tar både ansvar og leder an i sin bransje. – Vi jobber mye med å etterleve krav og regulatoriske forhold, og ha full kontroll på utslipp i alle ledd, sier Magne. EU taksonomien setter mange føringer her, og selv om den er kompleks og uferdig, legger denne føringer for hvordan de jobber i banken.

Indirekte og direkte påvirkning

Sparebanken Sør sin tilnærming til klima og natur er todelt: de jobber med direkte påvirkning fra bankens egen virksomhet;  det vil si bygninger, reiser mv, i tillegg til indirekte påvirkning fra bankens forretningsområder.

Magne forteller at banken har 5 hovedområder som de kan utøve mest positiv påvirkning på: ansvarlige produkter og tjenester, ansvarlig virksomhetsstyring, ansvarlig kredittgivning, ansvarlig investering og finansiering, og ansvarlige innkjøp. Området som omhandler ansvarlig kredittgivning er noe de har vært tidlig ute med, og det er fullintegrert en egen ESG modul, (environmental, social and governance) i låneprosessen. Det vil si at de stiller kravet til hvem de låner ut penger til, og klima- og natur vektlegges tungt. – Vi finansierer ikke olje, kull, shipping, fly, og veldig lite industri, forteller Magne. – I utlånsvolum har vi 11 milliarder i utlån som utgjør 2% av det totale utlånet i Norge. Og ifølge SSB sine klimadata, så har vi utslipp som tilsvarer 0,61% av samme portefølje. Så det viser at vi ligger godt an sammenlignet med bransjen generelt, sier Magne.

Banken er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn etter de nye kriteriene for finansbransjen.

Sparebanken Sør har, i samsvar med Parisavtalen, mål om reduksjon av klimautslipp på 55 % i 2030 og nullutslipp i 2050. De publiserer klimaregnskapet hvert år, som viser organisasjonens klimagassutslipp. Dermed identifiserer de selv hvor de kan gjøre endringer og forbedringer samtidig som det er transparent ut til kunder og partnere.

- Vi har ført klimaregnskap siden 2015. Vi kjøper også klimakvoter, forteller Magne.

Kåret til Norges beste bank på bærekraft

I etterkant av vårt partnerbesøk kom den gledelige nyheten om at Sparebanken Sør har fått en svært god ESG rating. ESG ratingen, som er en evaluering av bedriftens integrasjon av ESG (environmental, social og governance eller bærekraft) i virksomheten, er utført av et anerkjent ratingbyrå Sustainalytics.

Dette er en ESG-rating, hvor Sparebanken Sør gjør det best av samtlige, norske finansinstitusjoner som er med. I tillegg havner banken på fjerdeplass blant verdens rangerte regionbanker, samt på 31.-plass av totalt 1010 banker i en rekke land.

Vi gratulerer Sparebanken Sør med den gjeve tittelen og er svært takknemlige for å ha dem med i Klimapartnere!

 

 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)