Partnerbesøk hos Statsforvalteren Agder

Statsforvalteren skal bruke sin kunnskap om lokale og regionale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene i tråd med regjeringens politikk. For å lykkes med å nå FNs bærekraftsmål er det viktig at alle virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå bærekraftsmålene på best mulig måte.

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. På Agder har Statsforvalteren nylig flyttet inn i nye lokaler på toppen av Fløyheia med god utsikt over Arendal og Pollen. Bygget har erstattet det gamle skolebygget til Sjømannsskolen, og Statsforvalteren har, i samarbeid med Arendal Eiendom AS, satt krav og standarder under hele byggeprosessen. Takket være gode rutiner og ingen containere for restavfall, oppnådde de en sorteringsgrad på 98%. De gode rydderutinene bidro også til en skadefri arbeidsplass.

Bygget er BREEAM-sertifisert til «GOOD», og har poengsum på 57,5%. Dette er god nok score for å bli sertifisert til «VERY GOOD», men det manglet noen minstekrav som ikke ble innfridd på grunn av hva som var bestilt. Statsforvalterens nye kontor er svært energieffektivt og et passivt hus. På taket står det solceller som har en årlig produksjon på 36 000 kWh, mer enn nok til å dekke lading av egne elektriske tjenestebiler. Bygget er også forsynt av fjernvarme fra Agder Energi, samt et avansert ventilasjonssystem som varmer og kjøler rom etter behov. Anlegget har også en integrert kompressor til kjøling, slik at det ikke er nødvendig med AC-enheter på utsiden av bygget eller et eget system for kjøling. Naturmangfold har også vært viktig i byggeprosessen, så stammer fra trær som ble hugget på byggeplassen har havnet på takene. Der skal de være hjem for insekter og ta sin plass i det naturlige karbonkretsløpet. Taket er også hjem til flere humlebokser, som skal bistå de pollinerende insektene i overvintring og trivsel.

Statsforvalteren skal bruke sin kunnskap om lokale og regionale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene i tråd med regjeringens politikk, og har satt et ekstra fokus på bærekraftsmål 3 (god helse), 11 (bærekraftige byer og samfunn) og 16 (fred og rettferdighet). For å lykkes med å nå FNs bærekraftsmål, er det viktig at alle virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå bærekraftsmålene på best mulig måte. Statsforvalteren bistår bl.a. de andre statsetatene i å omkode bærekraftsmålene til deres virksomheter og Norske forhold. Bærekraftsmålene er flersektorelle. Da må også den nasjonale og regionale innsatsen være samordnet, på tvers av sektorer, slik at vi kan gjøre de valgene som gir den største samlede måloppnåelsen. Arbeid med klima og miljø er også relevant for flere av bærekraftsmålene. Derfor skal Statsforvalteren bidra til å redusere klimagassutslipp, ta vare på karbonrike arealer som skog og myr, og tilpasse samfunnet til et endret klima i alle sine roller, spesielt som rådgiver overfor kommunene og i oppfølging av klimahensyn i kommunenes arealplanlegging.

Internt i organisasjonen jobber Statsforvalteren med egne tiltak som skal kutte utslipp og redusere ulikheter, og er både sertifisert som Miljøfyrtårn og nylig resertifisert som «Likestilt arbeidsplass». De ansatte har nylig fått tilgang til live visning av strømproduksjonen fra solcellene på taket via en skjerm i kantina, og via intranettet publiseres stadig tips og informasjon om hva de gjør for å fremme klima og bærekraftsmål. Kaffemaskinene er fylt med Fairtrade kaffe, og kantinetjenesten leveres av Sodexo som tar et stort samfunnsansvar som organisasjon. Før flytting fra fylkeshuset i Kristiansand ble det også gjort et omfattende arbeid med å gjenbruke kontormøblene som var der og det med stor suksess. Ved å kontakte skoler og barnehager direkte, fikk de solgt eller gitt bort det aller meste, og kun defekte møbler og noen bokhyller havnet på gjenvinningsstasjonen.

Takket være pandemien halverte Statsforvalteren klimagassutslippene i 2020 som følge av færre reiser. De har også sett en spennende utvikling hos de ansatte, nemlig at de er mer bevisste på å kjøre fossilfritt. For å holde nede utslippene forbundet med reise, har de laget et beslutningstre som skal veilede de ansatte til å unngå unødvendige reiser og ellers velge de mest klimavennlige løsningene de gangene de reiser.

Selv om Statsforvalteren gjør mye bra, er det flere områder som har et forbedringspotensial. Innkjøpene kan bli enda mer klimavennlige og bedre samordnet. Statsforvalteren har også et ønske om klimabudsjett, slik at effekt på klimagassutslipp kan veie enda tyngre for de valgene vi tar. De ønsker også å få klimabelastning inn i reiseregningen, for å gjøre de ansatte mer oppmerksomme på hva slags innvirkning deres reiseaktivitet har på klimaet.

Vi synes Statsforvalteren gjør en god innsats for klimaet, og det er fint at de klarer å se sammenhengene mellom FNs bærekraftsmål. Til syvende og sist henger de alle sammen, og det er kun ved hjelp av samarbeid at vi klarer å nå de.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)